Regulamin

I. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.tajemnicklejnotow.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Sklep www.tajemniceklejnotow.pl jest prowadzony przez firmę:
  Galeria TAJEMNICE KLEJNOTÓW 
  Ewa Siemońska
  26-010 Święta Katarzyna, ul. Kielecka 20
  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7711532930,  REGON: 292397666
  tel. 517 559 490, 501282691; 607772019
  e-mail: tajemniceklejnotow@gmail.com
 3. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 4. Zakup w sklepie internetowym www.tajemniceklejnotow.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Definicje

 1. Konsument​- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca ​- osoba fizyczna p​rowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Galeria Tajemnice Klejnotów Ewa Siemońska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7711532930, REGON 292397666
 3. Klient ​- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca ​- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep ​- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.tajemniceklejnotow.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Zamówienie ​- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji ​– formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu. W Koszyku istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Koszty dostawy – opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe
 13. Produkt ​- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

III. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 26-010 Święta Katarzyna, ul. Kielecka 20
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: tajemniceklejnotow@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 607772019
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy w mBank 31 1140 2004 0000 3302 5864 9091
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10.00 – 17.00 we wszystkie dni tygodnia.

IV. Wymagania techniczne

 • a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 • b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • c. włączona obsługa plików cookies.

V. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § VI Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz Koszty dostawy szczegółowo opisane w paragrafie IX, o których Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Sprzedawca prowadzi również sprzedaż w sklepie firmowym w Świętej Katarzynie w Górach Świętokrzyskich i tam też można odebrać zakupiony towar bez dodatkowych Kosztów dostawy   
 6. Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

VI. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § III.

VII. Zasady składania zamówienia

 1. Zamówienie polega na wybraniu Produktu, dodaniu go do Koszyka, następnie wypełnieniu Formularza rejestracji opisanego w paragrafie VI (można dokonać też zakupów bez rejestracji), wybraniu sposobu dostawy i płatności oraz potwierdzeniu poprzez przycisk ZAMAWIAM I PŁACĘ
 2. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji należy wypełnić Formularz zamówienia, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, potwierdzić poprzez przycisk ZAMAWIAM I PŁACĘ oraz kliknąć w link w wiadomości e-mail.
 3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych adresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić dostępność towaru w sklepie.  
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Konsumenta.
 5. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

VIII. Sposoby płatności

Żeby móc otrzymać zamówione trzeba dokonać płatności. Można to zrobić na kilka sposobów:

 1. Szybkim przelewem elektronicznym Paynow.
 2. Zwykłym przelewem, na podane w mailu od nas konto.
 3. Gotówką kurierowi w przypadku wybrania opcji: ZA POBRANIEM.
 4. Gotówką, bądź kartą płatniczą w sklepie w Św. Katarzynie, ul. Kielecka 20

IX. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § VII Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera m. in. oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  • a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  • b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  • c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
  • d. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej przez Klienta, Sprzedawca będzie domagać się realizacji Umowy sprzedaży. Jeśli Klient w ciągu 7 dni od wezwania nie odbierze przesyłki, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy i domagać się zwrotu poniesionych kosztów.

X. Czas realizacji zamówienia:

 1. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 2. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  • a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia zatwierdzenia kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  • b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Zamówienie opłacone zaczynamy realizować w momencie zatwierdzenia kwoty na naszym koncie.
 4. Zamówienia płatne przy odbiorze zaczynamy realizować tego samego dnia.
 5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00, w soboty, niedziele oraz święta – zaczną być realizowane następnego dnia roboczego.

XI. Dostawa i odbiór towaru.

 1. Koszty dostawy:
  • a) Do paczkomatu InPost – 15 zł
  • b) Kurierem (zamówienie opłacone): 20 zł
  • c) Kurierem (płatność przy odbiorze): 25 zł
  • f) Odbiór w sklepie stacjonarnym pod adresem: 26-010 Św. Katarzyna, ul. Kielecka 20: 0 zł
 2. Sprzedawca wysyła Produkt przeważnie w przeciągu 1-3 dni roboczych od momentu gotowości Produktu, który został opisany w paragrafie X.
 3. Dostawa Produktu na w/w zasadach odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 4. Czas dostarczenia towaru:
  • a) W przypadku wysłania paczki kurierem pocztowym Kurier 48, powinna zostać doręczona w ciągu dwóch dni roboczych od nadania na poczcie.
  • b) W przypadku wybrania opcji doręczenia kurierem lub do paczkomatu InPost paczka powinna zostać dostarczona następnego dnia roboczego od momentu nadania.
  • c) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy po nadaniu przesyłki.
 5. Odbiór w sklepie stacjonarnym w muzeum w Świętej Katarzynie.
  • a) Towar czeka 7dni w przypadku zadeklarowania zapłaty w sklepie gotówką, bądź kartą płatniczą.
  • b) W przypadku zamówienia już opłaconego towar czeka 1 rok.
  • c) Towar w sklepie można odebrać w godzinach pracy muzeum.
  • d) Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

XII. Promocje

1. Promocja DARMOWY BILET

 • Promocja „Darmowy bilet trwa do końca czerwca 2024 roku.
 • Do wszystkich z góry opłaconych zamówień na kwotę wyższą od 100 zł Sprzedawca dołącza darmowy bilet do Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Świętej Katarzynie.
 • Wartość biletu wynosi 15 zł.
 • Bilet może być przekazany innej osobie, także dziecku powyżej 8 lat.
 • Bilet może być zrealizowany w przeciągu dwóch lat od daty wystawienia w godzinach pracy muzeum.
 • W/w promocja nie dotyczy zamówień realizowanych za pobraniem.
 • Promocja działa niezależnie od innych promocji.

2. Promocja DARMOWA WYSYŁKA.

 • Promocja „ Darmowa przesyłka” nie dotyczy zamówień realizowanych za pobraniem ani ewentualnych zamówień zagranicznych.
 • Zamówienia opłacone z góry na kwotę nie niższą niż 300 zł wysyłane są na koszt Sprzedającego.
 • Wysyłka jest realizowana dowolnym kurierem lub do paczkomatu InPost

Zwroty i reklamacje

Warunki zwrotów i reklamacji w sklepie tajemniceklejnotow.pl